Bonus k bytu

Informácia o ochrane osobných údajov

Zaškrtnutím súhlasu udeľujem dobrovoľne a slobodne (je mi zrejmé, že udelenie súhlasu môžem odmietnuť alebo ho odvolať bez nepriaznivých následkov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov za účelom informovania o novinkách týkajúcich sa projektu (newsletter). Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5753/B (ďalej len „Metrostav Slovakia“). Zároveň potvrdzujem, že sú pre mňa podmienky, za ktorých súhlas udeľujem, prezentované dostatočne konkrétnym a informovaným spôsobom (je mi zrejmé komu a v akom rozsahu ho udeľujem). Beriem na vedomie:

  • že v súvislosti s udeleným súhlasom budú spracúvané moje údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, správa, IP adresa a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré vyplynú z následnej komunikácie s prevádzkovateľom v súvislosti s mnou prejaveným záujmom,
  • že právnym základom spracúvaných osobných údajov je tento môj súhlas dotknutej osoby, teda ak ho prevádzkovateľovi neudelím, nebudú mi môcť byť zasielané novinky o projekte (newsletter),
  • že moje údaje budú spracúvané až do ukončenia projektu, teda do ukončenia predaja všetkých bytov, alebo do odvolania tohto súhlasu, kedy budú bezodkladne zlikvidované,
  • že osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľom spoločnosti Metrostav Slovakia, teda marketingovej agentúre, ktorá tvorí obsah noviniek a realitnej kancelárii, ktorá mi v súvislosti s mojim záujmom poskytne bližšie informácie o projekte,
  • že nedôjde k cezhraničnému prenosu mojich osobných údajov a pri spracúvaní mojich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,
  • že udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu: info@kopcianka.sk, čo nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním,
  • že udelenie súhlasu nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Metrostav Slovakia,
  • že mám ako dotknutá osoba nasledovné práva: právo požadovať od spoločnosti Metrostav Slovakia prístup k mojim osobným údajom, právo na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého Metrostav Slovakia označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti), právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk), resp. podať návrh na začatie konania ohľadom mojich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia mojich práv ako dotknutej osoby zo strany Metrostav Slovakia.